E-learning: Pensioenafwikkeling bij scheiding

Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 2 uur

Register

2 punten

Register

2 punten

Register

2 punten

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen deze e-learnings kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Pensioenvoorzieningen maken een belangrijk onderdeel uit van het vermogen van cliënten. Bij scheidingen blijft dit onderwerp vaak onderbelicht. In veel gevallen wordt gekozen voor de standaardmethode van pensioenvervening. Alternatieven worden bijna niet onderzocht. Dit blijkt ook uit verschillende onderzoeken waaruit de conclusies zorgelijk zijn.


Een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum naar de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding (WVPS) en de toepassing hiervan, laat zien dat de begeleiding ten aanzien van pensioenverevening bij scheiding tekortschiet. Uit dit rapport kunnen verschillende conclusies worden getrokken:

 • Bij ruim een kwart van alle geënquêteerde deelnemers was de keuze van het wel of niet verevenen onbewust.
 • Scheidende partners worden onvoldoende geïnformeerd over de WVPS.
 • Volgens de geënquêteerde pensioenuitvoerders is het kennisniveau van veel advocaten en notarissen niet voldoende. Dit blijkt uit verzoeken die door deze beroepsgroepen bij het pensioenfonds worden ingediend. De inhoud van het verzoek is vaak tegenstrijdig met de afspraken zoals ze in het scheidingsconvenant zijn vastgelegd.

In twee andere onderzoeken kwam het volgende aan het licht:

Pensioenafwikkeling bij scheiding komt bij meer dan 1 op de 3 scheidingen niet aan de orde.

 • 34% van de ondervraagden die wel afspraken over pensioenen hebben gemaakt blijken ontevreden te zijn over de manier waarop het pensioen na de scheiding is geregeld.
 • 69% van de gescheiden vrouwen geeft aan het onderwerp pensioen niet tijdens de scheiding te hebben besproken.

Goed advies en begeleiding kan veel van deze problemen voorkomen. Hiervoor dien je voldoende kennis te hebben van pensioenafwikkeling bij scheiding.

Na het volgen van deze e-learning:

 • Ken je de wettelijke kaders van pensioenafwikkeling bij scheiding.
 • Ken je de alternatieve afwikkelingsmogelijkheden.
 • Ken je de aandachtspunten als de scheiding niet binnen twee jaar is gemeld bij de pensioenuitvoerder.
 • Ken je de aandachtspunten in verband met het keuzerecht bedrag ineens en scheiden.
 • Ken je de regels die gelden voor verevening van pensioenen bij groot leeftijdsverschil.
 • Ken je de gevolgen voor het nabestaandenpensioen.
 • Ken je de aspecten van pensioenconversie.
 • Ken je de regels die gelden voor de verdeling van een pensioenregeling op basis van beschikbare premie.
 • Ken je de fiscale regels van pensioenverdeling en verrekening.
 • Ken je de mogelijkheid van pensioenverweer.
 • Ken je op de hoogte van het Uniforme Pensioen Overzicht en het pensioenregister.
 • Ken je de regels omtrent het vaststellen van de belastinglatenties.

In deze e-learning is tevens het webinar: Pensioenafwikkeling bij scheiding opgenomen (docent Berry van Zuidam).

E-learning volgen?

De kosten voor deze opleiding zijn € 100,00 (excl. BTW).